Privacy policy Investar

Dit is de Privacyverklaring van Investar NV. Deze Privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door Investar NV. Investar NV gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en vindt uw privacy belangrijk.

We lichten in deze Privacyverklaring zo transparant mogelijk toe welke persoonsgegevens we van u verzamelen en op welke manier deze worden verwerkt. De Privacyverklaring werd opgemaakt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wettelijke, contractuele of administratieve verplichtingen. Wij raden u dan ook aan om deze Privacyverklaring regelmatig te consulteren. Belangrijke wijzigingen zullen telkens worden meegedeeld. Deze versie van de Privacyverklaring werd op 11 augustus 2021 voor het laatst gewijzigd.

1. Investar NV is de Verwerkingsverantwoorde

Investar NV (Investeringsmaatschappij Argenta NV) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Investar NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te Belgiëlei 49, 2018 Antwerpen en is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0404.453.475 (“Investar” of “wij”).
De Privacyverklaring is enkel van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van Investar NV en voor zover er geen meer specifieke privacyverklaring geldt.

2. Verkrijgen van persoonsgegevens en Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt

Investar NV verkrijgt uw persoonsgegevens rechtstreeks (bv. als u Investar NV per e-mail of via het contactformulier contacteert op de website (www.investarfinearts.be)). Als u een aangestelde of een werknemer bent, kan het zijn dat Investar NV uw persoonsgegevens krijgt van een dienstverlener die voor Investar NV werkt.

Dienstverleners die persoonsgegevens van natuurlijke personen (bv. van medewerkers) aan Investar NV verstrekken, verzekeren dat zij de betrokkenen naar behoren hebben geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens door Investar NV en dat deze persoonsgegevens op rechtmatige wijze zijn verkregen.

Investar verwerkt onder andere de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens: aanspreking, naam, voornaam, functie, bedrijfsnaam, voorkeurstaal;
 • contactgegevens: adres, e-mailadres, telefoonnummer, BTW nummer; en
 • correspondentie: uw correspondentie met Investar NV en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant zijn om uw vragen te beantwoorden.

In en rond onze gebouwen en op onze parking kunnen bezoekers van Investar NV worden geregistreerd door onze bewakingscamera’s. Investar NV kan dus ook camerabeelden van u verwerken of uw nummerplaat registreren wanneer u onze parking of gebouwen betreedt.

3. Verwerkingsdoeleinden

Investar NV verwerkt uw persoonsgegevens indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om het doeleinde van de verwerking te bereiken. Investar NV verwerkt de persoonsgegevens enkel en alleen in het kader van de onderstaande doeleinden.

A. De administratie en het beheer van leveranciers, opdrachtnemers en/of dienstverleners.

Investar NV verwerkt uw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van uw medewerkers om met u een overeenkomst te kunnen aangaan, te beheren of af te sluiten.
Hiervoor kan Investar NV gegevens verwerken zoals uw aanspreking, naam, voornaam, functie, bedrijfsnaam, e-mailadres, voorkeurstaal, adres, e-mailadres, telefoonnummer en BTW nummer.
De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats op basis van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of op basis van uw verzoek om maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

B. Beveiliging en de bescherming van de organisatie

Wanneer u onze gebouwen bezoekt of gebruik maakt van onze parking, verwerken wij camerabeelden van onze bewakingscamera’s om Investar NV en haar bedrijfsmiddelen te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot haar gebouwen en/of de parking en/of om mogelijke misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.
Wanneer u als betrokkene of als (werknemer of aangestelde van een) dienstverlener onze gebouwen bezoekt of gebruik maakt van onze parking, verwerken wij gegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, functie, telefoonnummer, tijdstip van aankomst en van vertrek, camerabeelden verwerkt door bewakingscamera’s, uw nummerplaat en gegevens die wij kunnen ontvangen van andere bronnen dan uzelf, zoals uw werkgever of de vennootschap namens wie u optreedt.
De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze gebouwen en parking te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot haar gebouwen en/of de parking en/of om mogelijke misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.
Investar NV voldoet aan de verplichtingen onder de Camerawet van 21 maart 2007. Zo zijn de bewakingscamera’s aangegeven bij de politiediensten, is een pictogram bevestigd bij alle ingangen en hebben wij een register van beeldverwerkingsactiviteiten opgemaakt. Indien u meer informatie wenst, kunt u ons contacteren via de contactgegevens vermeld in titel VI.I.

C. Om uw vragen te beantwoorden

Als u ons via e-mail, via telefoon of via het contactformulier op de website (www.investarfinearts.be), een vraag stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om die vraag te kunnen beantwoorden.
Hiervoor kunnen wij gegevens verwerken zoals uw aanspreking, naam, e-mailadres, telefoonnummer, voorkeurstaal, uw correspondentie met Investar NV en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant zijn om uw vraag te beantwoorden.
De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om de vragen die ons worden gesteld te kunnen beantwoorden.

4. Beveiliging en bewaring van de persoonsgegevens

Conform de privacywetgeving worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt werden. Investar NV is door de Europese en Belgische wetgeving gehouden om sommige persoonsgegevens minimaal gedurende een bepaalde periode te bewaren. Investar NV houdt hiervoor rekening met de verschillende wettelijke bewaarplichten.
Investar NV neemt passende organisatorische en technische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de te beschermen gegevens en de mogelijke risico’s, om de persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen ongewilde of ongeoorloofde vernietiging, tegen ongewild verlies en tegen wijziging, toegang en enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.
Zo zijn de computers en internetverbindingen waarop de persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Bovendien voorziet Investar NV in een speciaal toegangsbeheer opdat enkel aan de hand van een gebruikersnaam en paswoord op de computers en het netwerk kan worden ingelogd.
Er ander voorbeeld is dat er regelmatig een back-up wordt gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. De systemen worden geregeld getest en geëvalueerd.

5. Delen van persoonsgegevens

A. Verwerking van persoonsgegevens door entiteiten van Investar NV

Investar NV kan de persoonsgegevens van de betrokkenen ter beschikking stellen van entiteiten die behoren tot de Investar NV groep. Deze entiteiten kunnen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken overeenkomstig de Privacyverklaring in het kader van hun activiteiten.

B. Verwerking van persoonsgegevens door externe medewerkers of entiteiten buiten Investar NV

Investar NV is selectief in de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens doorgeeft en kiest deze zorgvuldig. In alle gevallen trachten wij ervoor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn voor de bescherming en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Investar NV doet een beroep op externe dienstverleners (verwerkers) die bepaalde (verwerkings-)activiteiten uitvoeren namens en in opdracht van Investar NV, zoals het bewaken van de parking (Apcoa) en het bewaken van de gebouwen en terreinen van Investar NV (bewakingsfirma Seris Security). Investar NV sluit een verwerkingsovereenkomst met de externe dienstverleners die voor de uitvoering van hun diensten toegang hebben tot persoonsgegevens.
Investar NV kan verder ook persoonsgegevens doorgeven aan derde dienstverleners om bepaalde (verwerkings-)activiteiten uit te voeren, zoals:

 • IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden.
 • Advocaten, verzekeraars en externe adviseurs: in bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens (met inbegrip van uw e-mailcorrespondentie) doorgeven aan advocaten, verzekeraars en externe adviseurs indien dit nodig is om ons advies te geven of om onze rechten te verdedigen.
 • toezichthoudende autoriteiten: in bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan politie, justitie of andere autoriteiten indien wij van mening zijn dat wij hiertoe verplicht zijn op basis van de toepasselijke wet- of regelgeving of op basis van een ander rechtmatig verzoek of bevel.
 • mogelijke overnemers van de onderneming: in het onwaarschijnlijke geval dat onze onderneming geheel of gedeeltelijk door een derde zou worden overgenomen, zullen uw gegevens worden overgedragen aan de overnemer.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

C. Verwerking van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Investar NV verwerkt uw persoonsgegevens niet zelf buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
Het is mogelijk dat de dienstverleners die voor Investar NV werken, uw persoonsgegevens buiten de EER verwerken. In dit verband heeft Investar NV zich ertoe verbonden een passend en voldoende beschermingsniveau voor uw gegevens te waarborgen, met name door zich te baseren op een adequaatheidsbesluit volgens artikel 45 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor het land waarnaar gegevens worden doorgestuurd, door standaardcontractbepalingen te sluiten volgens artikel 46, lid 2 AVG en/of door andere passende waarborgen te nemen volgens hoofdstuk V van de AVG.
Indien u vragen heeft over de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER of indien u een kopie van de relevante documenten wenst te verkrijgen, kunt u een gedateerd en ondertekend verzoek indienen bij Investar NV (cf. contactgegevens onder titel VI.I).

6. Rechten van Betrokkenen

Als betrokkene beschikt u over een aantal rechten inzake uw persoonsgegevens. Elke betrokkene geniet het recht om onderstaande rechten kosteloos uit te oefenen.

Merk op dat de toepasselijke wetgeving voorwaarden kan opleggen aan de uitoefening van de bovenvermelde rechten.

A. Recht op inzage

U hebt het recht om te weten of we uw persoonsgegevens verwerken. Indien dit het geval is hebt u het recht op inzage van de volgende informatie:

 • welke (categorieën van) persoonsgegevens wij van U verwerken;
 • met welke verwerkingsdoeleinden deze worden bewaard;
 • aan welke (categorieën van) ontvangers de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • de toepasselijke bewaartermijn van de persoonsgegevens; en
 • waar wij uw persoonsgegevens hebben verkregen.

B. Recht op verbetering van uw persoonsgegevens

Indien u oordeelt dat bepaalde persoonsgegevens niet juist of onvolledig zijn, dan hebt u het recht om onjuiste en/of onvolledige gegevens te laten verbeteren of te vervolledigen. Dit recht doet nooit afbreuk aan eventuele contractuele en wettelijke verplichtingen die u hebt ten aanzien van Investar NV voor wat betreft het kennis geven van eventuele wijzigingen aan uw persoonsgegevens.

C. Recht op wissing van uw persoonsgegevens

Indien bepaalde persoonsgegevens niet opportuun zijn voor de verwerkingsdoeleinden kunt u vragen deze specifieke persoonsgegevens te laten wissen.
Het wissen van persoonsgegevens is niet mogelijk wanneer de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer Investar NV onderworpen is aan wettelijke verplichtingen tot het verwerken van bepaalde persoonsgegevens.

D. Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegegevens

Uw persoonsgegevens kunnen te allen tijde op uw verzoek worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke van uw keuze op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is. Dit gebeurt telkens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Na elke overdracht is de andere verwerkingsverantwoordelijke die de persoonsgegevens ontvangt gehouden aan de privacywetgeving. Investar NV is niet aansprakelijk voor een foutieve verwerking van uw persoonsgegevens in hoofde van deze partij.

E. Recht op bezwaar

In specifieke gevallen kan u om gemotiveerde redenen bezwaar aantekenen tegen sommige verwerkingen van persoonsgegevens. Dit is enkel mogelijk indien de verwerking plaatsvindt ter behartiging van een gerechtvaardigd belang. Elke reden(en) wordt steeds afgewogen ten aanzien van het gerechtvaardigd belang van Investar NV of een derde.
Het recht op bezwaar kan niet worden ingewilligd indien de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van contractuele verbintenissen of wettelijke verplichtingen.

F. Recht op beperking van de verwerking

In specifieke gevallen die steeds binnen de privacywetgeving en de contractuele verplichtingen vallen, hebt u het recht om desgevallend tijdelijk, de beperking van de verwerking te verkrijgen. Dit recht kan uitgeoefend worden in de volgende vier gevallen:

 • u betwist de juistheid van uw persoonsgegevens;
 • u trekt het rechtmatige karakter van de gegevensverwerking in twijfel;
 • Investar NV heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig om haar verwerkingsdoeleinden te bereiken, maar u heeft de persoonsgegevens zelf nodig voor het instellen, uitoefenen
  of onderbouwen van een rechtsvordering; of
 • tijdens de goedkeuringsprocedure van uw recht op bezwaar kan het verwerken van uw persoonsgegevens beperkt worden.

G. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kan u deze te allen tijde terug intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.

H. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

U heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit. Deze kan u per post bereiken op het adres te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel en per e-mail op het volgende adres: contact@apd-gba.be.

I. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Wanneer u op één van de bovenstaande rechten aanspraak wenst te maken, kan u steeds uw gedateerd en ondertekend verzoek op grond van bovenstaande rechten richten aan het Directie Secretariaat per post aan Investar NV – Directie Secretariaat, Belgiëlei 49-53,2018 Antwerpen, of via e-mail aan info@investarfinearts.be
Investar NV kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.
Voor andere vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kan u steeds contact met ons opnemen via bovengenoemd adres.

Copyright 2021: Investar NV Bezoekersreglement Privacy verklaring Cookies