Bezoekersreglement

We heten u van harte welkom op de publieke tentoonstellingen van Investar Fine Arts.

Investar Fine Arts is een organisatie die instaat voor het beheer van de kunstcollectie van Investar Nv, de holding van de Groep Argenta. De opdrachten van onze organisatie bestaan voornamelijk uit de twee hoofdmissies: De invulling van kunst in de hoofdzetel van de bank Argenta en haar eigen kunstpatrimonium te delen, open te stellen en tentoon te stellen aan een zo breed mogelijk publiek.

De bezoeker die de tentoonstelling van Investar Fine Arts betreedt, wordt geacht het bezoekersreglement te kennen en na te leven. Elke bezoeker kan een exemplaar van dit reglement raadplegen aan het onthaal van de tentoonstelling of via onze website www.investarfinearts.be

TOEGANG TOT DE TENTOONSTELLING

Artikel I: Toepasbaarheid

Dit reglement is van toepassing op alle bezoekers van elke publieke tentoonstelling die georganiseerd worden door Investar Fine Arts.

Artikel II: Openingsuren

Elke publieke tentoonstelling heeft specifieke openingsuren en –data die op de website worden weergegeven. Elke geregistreerde bezoeker heeft het recht om de tentoonstelling te bezoeken binnen de door hem opgegeven tijdsmodule. Iedereen die de tentoonstellingsruimte betreedt dient in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs en moet dit altijd kunnen voorleggen aan het personeel. De tentoonstellingen zijn steeds gesloten op zondag en wettelijke feestdagen.
Vanaf 5 minuten voor het sluitingsuur begint men met het afsluiten van de tentoonstellingsruimte en zullen alle nog aanwezige bezoekers verzocht worden de ruimte en het gebouw te verlaten. Het is altijd verboden de tentoonstelling zodanig gemaske(e)rd of gekleed te betreden dat men niet-identificeerbaar is, met uitzondering van opgelegde wettelijke bepalingen conform Artikel Bis.

Artikel III: Toegang tot de tentoonstelling/gebouw

Het is verboden om het gebouw en/of de tentoonstellingsruimte te betreden met:

 • Gebruiksvoorwerpen die door hun functie of aard een risico betekenen voor de veiligheid van personen, kunstwerken of gebouwen;
 • Wandelstokken waarvan het uiteinde niet beschermd is;
 • (huis)dieren, tenzij geleidehonden;
 • Handbagage groter dan 25 cm op 15 cm. Draagtassen voor baby’s zijn enkel toegestaan voor zover deze noodzakelijk is voor het kind;
 • Paraplu’s;
 • Etenswaren en drank.

Deze lijst is een niet-limitatieve lijst.
De bewakingsagenten of het personeel zijn bevoegd om te oordelen of een voorwerp kan worden meegenomen tijdens het bezoek aan de tentoonstelling. Als de bezoeker zijn/haar verboden voorwerp(-en) niet wil opbergen in zijn/haar wagen, dan wordt hem/haar de toegang tot de tentoonstelling/het gebouw geweigerd.
Na sluitingstijd worden niet afgehaalde voorwerpen beschouwd als gevonden voorwerpen. Deze zullen gedurende 48u bewaard worden. De eigenaar kan ze aan de infobalie afhalen tijdens de openingsuren van de tentoonstelling. Indien deze niet worden opgevraagd, zullen deze aangeboden worden aan een liefdadigheidsinstelling.

BEZOEKERSETHIEK

Artikel IV: algemene orde

Gedurende het verblijf in de tentoonstellingsruimte wordt van de bezoekers verwacht dat zij een houding aannemen die in overeenstemming is met de openbare orde en de goede zeden en die niet storend is voor medebezoekers.
De bezoeker moet de aanwijzingen en instructies van de bevoegde personeelsleden van de tentoonstelling opvolgen. Het niet-opvolgen kan het onmiddellijke verzoek tot verlaten van de tentoonstelling en het gebouw tot gevolg hebben.
Kinderen jonger dan veertien jaar moeten vergezeld zijn van volwassenen. Ouders, begeleiders of leraren van kinderen of groepen van kinderen zijn verantwoordelijk en aanspreekbaar voor het gedrag van de door hen begeleide personen.
Groepsbezoeken gebeuren onder de begeleiding van een groepsverantwoordelijke, die steeds toeziet op de naleving van het reglement evenals de COVID-19 richtlijnen, de discipline en orde van de groep. Hij verkrijgt een bezoekersbadge aan de balie en dient deze zichtbaar te dragen.

Artikel V: veiligheid van kunstwerken

Bezoekers zijn aansprakelijk voor de schade die zij toebrengen aan (kunst)voorwerpen tijdens hun bezoek. Zij zullen de aangebrachte schade moeten vergoeden.

Artikel VI: Algemeen gedrag

Het is onder andere verboden:

 • De tentoongestelde voorwerpen aan te raken;
 • Te rennen, te duwen, te glijden of te klimmen, tegen de muren te leunen en op de zitbanken te liggen of te staan;
 • Andere bezoekers opzettelijk en langdurig te hinderen en een belemmering te vormen in de doorgangen en uitgangen;
 • Te roken of verdovende middelen te gebruiken;
 • Mobiele telefoons, audiospelers of andere bronnen van geluidsoverlast te gebruiken;
 • Er handel te drijven, reclame te maken, propaganda te voeren of te ronselen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de directie.

Deze lijst in een niet-limitatieve opsomming.
Investar Fine Arts steunt moreel de campagnes met betrekking tot borstvoeding voor baby’s. We vragen enkel aan prille moeders om rekening te houden met de verschillende culturen en generaties die onze tentoonstellingen bezoeken.

FOTO-,VIDEO- EN FILMOPNAMEN, CATALOGUS

Artikel VII: Fotografie, filmopnames

Fotografie en filmopnames worden enkel toegestaan met lichte apparatuur (zonder flits) wanneer deze enkel voor privégebruik zijn. De beelden mogen niet voor professionele/commerciële doeleinden worden gebruikt.
Zonder schriftelijke toelating van de directie is het gebruik verboden van:

 • Flitsers, lampen of andere verlichtingstoestellen
 • Statieven
 • Microfoons of microfoonhengels
  Het is steeds verboden om technische installaties en uitrustingen te fotograferen.
  Elke opname (geluid, beeld of montage) waarvan het personeel en het publiek het voorwerp kunnen zijn, vereist naast de toestemming van de directie ook de toestemming van de betrokkenen.
  Investar Fine Arts ziet af van elke verantwoordelijkheid ten opzichte van derde wanneer hierop een overtreding wordt begaan.

Artikel VIII: Enquêtes

De verkoopsvoorwaarden van goederen waarvan de gelden ten gunste van Investar Fine Arts zijn hebben steeds betrekking op tentoonstellingscatalogussen.
Ieder individu heeft het recht één of meerdere tentoonstellingscatalogus(en) te verwerven zolang de hoeveelheid ethisch verantwoord blijft ten opzichte van het gedrukte aantal.
Na betaling is er geen herroepingsrecht van toepassing. De terugbetaling van een goed kan enkel gebeuren indien er een fout werd gemaakt door het personeel van Investar Fine Arts. Ook mogelijke fouten inzake tekst, lay-out of afwerking met voorbehoud van productiefouten geven geen aanleiding tot terugbetaling.
Bij fraude met een betaling zal Investar Fine Arts klacht indienen bij de politie.

VEILIGHEID VAN PERSONEN, KUNSTWERKEN EN GEBOUWEN

Artikel IX: Privacy Policy

Elke bezoeker verklaard zich akkoord met de Privacy Policy van Investar Fine Arts bij het betreden van het gebouw.
Deze Privacy Policy is raadpleegbaar op de website: www.investarfinearts.be

Artikel X

In geval van een te grote volkstoeloop, onlusten of natuur-omstandigheden die de veiligheid van personen of goederen in gevaar kunnen brengen, kan worden besloten tot een gedeeltelijke of volledige sluiting van de tentoonstelling of tot wijziging van de openingsuren, zonder recht op enige schadevergoeding.

Artikel XI

Bij elke onrechtmatige of onregelmatige gebeurtenis kunnen de nodige maatregelen genomen worden, in het bijzonder de sluiting van de toegangen en de controle van de uitgangen. Deze maatregel houdt in dat van de bezoekers wordt verwacht dat ze in de tentoonstelling of het gebouw blijven tot de politie ter plaatse is.

Artikel Bis: Toegang tot de tijdelijke tentoonstelling in het kader van COVID 19

De opgelegde veiligheidsmaatregelen door de federale overheid van België zijn van toepassing op de tijdelijke tentoonstelling tot zij bij wet worden opgeheven. Investar Fine Arts vraagt dan ook aan elke bezoeker om de volgende veiligheidsmaatregelen na te leven:

 • Er worden uurblokken van één uur ingevoerd om het bezoekersaantal veilig te spreiden doorheen de dag. Indien u een onlinereservering boekt dient u een tijdstip te kiezen. U kan
  tot één uur na dit tijdstip uw bezoek beginnen. Gelieve steeds het gekozen tijdstip te respecteren.
 • Er loopt een vastgelegd parcours naar en doorheen de tentoonstelling. Gelieve u aan dit parcours te houden.
 • Binnen de exporuimte gelden de regels van de social distancing. Bezoekers dienen hierdoor minstens 1,5 meter afstand te houden.
 • Elke bezoeker boven de leeftijd van 12 jaar oud is verplicht een mondmasker te dragen.
 • Voor de veiligheid van ons personeel aanvaarden wij enkel elektronische betalingen voor de tentoonstellingscatalogus
 • Ontsmettingsgel zijn beschikbaar aan de ingang van het gebouw.

KLACHTEN EN SUGGESTIES

Artikel XII

De bezoeker heeft onder meer geen verhaal op de volgende klachten en omstandigheden, en zij leiden dan ook nooit tot enige verplichting tot schadevergoeding door Investar Fine Arts aan de bezoeker:

 • Het niet-zichtbaar of niet-aanwezig zijn van kunstwerken;
 • Het gedeeltelijk gesloten zijn van de tentoonstelling, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van
  tentoonstellingen;
 • Overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of (her)inrichting van de
  tentoonstellingsruimte;
 • Overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag en diefstal;
 • Verlies van goederen;
 • Overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten van de tentoonstelling.

Deze lijst is een niet-limitatieve opsomming.

De bezoeker die andere dan de bovenvermelde klachten heeft, kan deze melden aan de infobalie. Alsook suggesties en opmerkingen kunnen gemeld worden aan de balie.

SANCTIES

Artikel XIII

De weigering zich te schikken naar de bepalingen van dit bezoekersreglement heeft het onmiddellijke verzoek tot het verlaten van de tentoonstelling tot gevolg. Als de bezoeker hieraan geen gehoor geeft, verwittigt het personeel de politie.

Artikel XIV

Op dit reglement is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Copyright 2021: Investar NV Bezoekersreglement Privacy verklaring Cookies